:Pohjalaismaakunnat: Tammikuun 2022 vesitilannekatsaus: Luminen tammikuu, lukemat pääasiassa tavanomaisia

upwk61759186-wikimedia-image

Tammikuussa koko Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella oli vaihteleva määrä lunta. Virtaamat, pohjavedenpinnat ja jokien vedenlaatu olivat pääasiassa talvelle tavanomaisia.

Virtaamat ja vedenkorkeudet keskimääräisen talven tasolla

Pohjalaisjokien hyyderiski pieneni tammikuussa jokien jääpeitteen lisääntyessä ja virtaamien pienetessä. Pakkaset pitivät jokien virtaamat melko pieninä eli lähellä ajankohdalle tyypillisiä lukemia. Tammikuun puolivälissä voimakkaasti lauhtunut sää nosti hieman vedenpintoja Vaasan eteläpuolissa jokivesistöissä.

Alueen järvet olivat myös lähellä tyypillisiä tasojaan. Tekojärvien pintoja alettiin vähitellen laskemaan kohti kevättä.

Lumen määrä alueella oli tammikuun lopulla lähellä ajankohdan keskimääräistä ja paikoin keskimääräistä suurempi. Eniten lunta oli Vaasan eteläpuolisella alueella. Lapväärtinjoen yläosalla lumen vesiarvot olivat tammikuun lopussa noin 100 mm. Närpiön-, Teuvan-, Maalahden- ja Laihianjoen vesistöalueilla, Kyrönjoen vesistöalueen länsiosalla sekä Perhonjoen yläosalla lumen vesiarvot olivat tammikuun lopussa noin 80 mm. Muilla alueilla lumen vesiarvot olivat noin 60 mm.
Järvien happitilanne toistaiseksi melko hyvä

Jokien vedenlaatu vastasi pääosin tyypillistä talviajan tilaa. Ravinne- ja kiintoainepitoisuudet olivat lievää tai kohtalaista kuormitusta ilmentävällä tasolla. Poikkeuksena tästä oli Närpiönjoki, jonka vedenlaatu oli hyvin heikkoa ja ravinnepitoisuudet erittäin korkeat. Paras vedenlaatu puolestaan oli Lapväärtin-Isojoessa, jonka vesi oli myös varsin kirkasta. Happamuusongelmia ei tammikuussa havaittu, vaan jokivesistöjen pH vaihteli välillä 6,0–6,9. Järvien happitilanne oli pääosin vielä toistaiseksi hyvä muutamaa matalaa järveä tai lahtialuetta lukuun ottamatta. Talven mittaan happitilanne tulee järvissä kuitenkin heikentymään.
Pohjavedenpinnat tasaisessa laskussa

Pohjavedenpinnat ovat olleet maakunnissa lievässä laskussa koko tammikuun ajan ja ovat tällä hetkellä ajankohdan keskiarvoissa tai 20–50 cm alle ajankohdan keskiarvojen. Pysyvän routakerroksen muodostumisen jälkeen pintavesi ei enää pääse imeytymään pohjavesivarastoon. On odotettavissa lievää pohjavedenpintojen laskua siihen asti, että keli lauhtuu ja lumien sulaminen täydentää pohjavesivarastoja.