Nov 17

Syyskierto on toteutunut Nuasjärvellä ja syvänteissä hyvin happea

2016-11-17-13_47_45-kuva-2-pdf-nitro-reader-3

Syvänteiden vedenlaadun tarkkailupisteiden ja purkuputken sijainti Nuasjärvessä.

Kainuun ELY-keskus on seurannut tehostetusti Nuasjärven tilaa ja syyskierron toteutumista. Nuasjärven vedenlaatua on tarkkailtu Terrafamen velvoitetarkkailun vesinäytteenottojen, vedenlaadun kenttämittausten ja jatkuvatoimisten mittausten lisäksi Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) toimesta. Kainuun ELY-keskus tilasi GTK:lta selvityksen eri puolilla Nuasjärveä sijaitsevien syvänteiden vedenlaadusta sekä kuormituksen päävirtaussuunnista. Tutkimusraportti ja kuvaus alapuolisten vesistöjen tilasta julkaistaan vuoden vaihteessa. Myös Suomen ympäristökeskus (SYKE) osallistuu tutkimustulosten arviointiin ja Nuasjärven tilan tulkintaan.

Lokakuun mittaustulokset osoittavat, että syyskierto on toteutunut Nuasjärvessä ja sekoittanut syvänteiden veden alusvettä myöten. Syyskierron toteutumista osoittaa se, että syvänteen vesimassa on kauttaaltaan saman lämpöistä. Veden sekoittumisen ansiosta syvänteiden happitilanne on hyvä. Myös veden suolaisuutta kuvaava sähkönjohtavuus on laskenut huomattavasti. Ainoastaan Ison Selkäsaaren edustalla sijaitsevan syvänteen Nj35 alusveden sähkönjohtavuus on koholla. Tarkkailutuloksien perusteella purkuputken kuormitus on näkynyt selkeimmin syvänteessä Nj35. Purkuputken aiheuttama kuormitus on ympäristöluvan lupaehtojen mukaista. Kainuun ELY-keskus tulee jatkamaan tehostettua Nuasjärven vedenlaadun seurantaa ja tiedottamista.